A Teknőkaparó alföldi táltos jóslatai a napjainkra és ami még ezután jön: a magyarság fennmaradása a tét!

2018. október 20., szombat
"Össze lösz még úgy fűzve a világ dróttal, hogy na. Vége lösz a bujdosó betyárok világának, osztán majd az úri betyárok gyünnek, azok aztán felménnek lakni az emeletre..."

A XVIII.-XIX. századi, Habsburgok által elnyomott Magyarország dél-alföldi régiójában éldegélt egy nagy tiszteletben álló, megbecsült táltos úriember. Ez a gonoszok által rettegett, becsületes kisemberek által ellenben nagyon sokra tartott, jósképességgel megáldott atyafi jövővíziós jövendöléseivel hívta fel magára a figyelmet.

Nevének és pontos lakóhelyének adatai nem maradtak ránk (valószínűleg Makó közelében élhetett, vagy vándoréletmódot folytathatott), annyi bizonyos mindössze, hogy "Teknyőkaparónak" hívták földijei.

Néprajzi tanulmányok egész sora sorjázik fel a Teknőkaparó táltostudományának tisztelői mögé, már a XIX. század végi gyűjtők is felfigyeltek erre a nem mindennapi figurára, illetve észveszelytően precíz pontossággal valóra váló vízióira.

Az újkori látó megjósolta például a repülőgépek, a gépkocsik, illetve a telefonvonalak feltalálását és elterjedését, s ugyancsak előre elregélte a nők liberális agymosás révén megvalósuló elerkölcstelenedését, valamint a három nagy háborút, mely után bekövetkezik az utolsó ítélet. Ismerős ideák ezek, nincs igazam?

De mit is állít a Teknőkaparó? Miféle képeket tár elénk a majdani korok ezen kitüntetett ismerője?

A Teknőkaparó egyik legelső jóslata a múltba navigál bennünket, s az 1821-es pusztító makói árvíz bekövetkeztéről szól. "Olyan nagy árvíz gyün ránk, hogy a Száraz utcán Barna halász harcsát halász." - mondotta ez a kiváló férfiú, s szavai igazsággá váltak.

Döbbenetindukálóbbak azonban a technikai fejlődés majdani eredményeit taglaló részletek, elvégre ezekről a találmányokról nem igen lehetett sejtése hősünknek. Nézzük, miképp keltek életre a jövő tárgyai valamikor a XVIII.-XIX. század fordulóján!

"Az öreg Teknyős megjósolta, hogy valamikor a kései utódaink majd meglátják a vasmadarakat repülni, mög lőcstelen kocsik szaladgálnak. A vasmadarak meg is tojnak, és akkor robban, összedűlnek a házak."
"A kocsik az országúton úgy közleködnek, hogy egymást tapossák."

"Össze lösz még úgy fűzve a világ dróttal, hogy na."

"Azt jósolta, hogy minden utcasarkon kocsma lösz, minden sarkon bót lösz, minden utcasarkon kupleráj lösz."
Ezeket a materialistafricskázó frázisokat csak enyhe bevezetőnek szántam. Az elgondolkodtatóbb, hatványozottan hatásos mondatok még csak ezután fognak sorjázni blogom hasábjain.

Rá is térnék a táltos jelenünk erkölcseivel foglalkozó frázisaira, illetve a harmadik nagy háború eshetőségeit és tényeit pedzegető információira. Miközben olvassátok a bájthalmazt, gondolkodjatok el azon a vitathatatlan evidencián, hogy a többi világhíres váteszvízió is a Teknőkaparóéhoz hasonló futurológiai eshetőségekre figyelmezteti jelenünk romlásba rohanó siserehadát! Először az erkölcsi eltévelyedéssel kapcsolatos kinyilatkoztatások jönnek, majd rátérek a nagy háborúra!

Teknőkaparó egyik őse...

"Nem lehet mögismerni a férfit a nőtül." - kiáltotta világgá a bárgyú buzerancia majdani megdicsőülését a táltos.
"Szemérmetlenködnek, nem ismernek szégyönt a nők." - jegyezte le a XIX. századi néprajzos gyűjtő a Teknőkaparó nihiliberalizmusra utaló régenvolt szavait.

"Tele vót a vadrépának a virágja olyan bordóval. Aszonta, ahogy az majd fogy ki, a nép úgy fajtalanul el. Úgy lösz majd, hogy hát az úton is, mint a kakas a tyúkot." - értekezett a szexuális kicsapongások gyakoribbá válásáról a jövőbelátó férfiú.
"Él három hétig a férjével, és már odébbáll. A gyerek ott a nyakba. Az ártatlan sikoltozik: ki az anyja, ki az apja?!" - már 200-250 évvel ezelőtt megjósoltatott a "fantasztikus" liberális családmodell.

"Azt is megmondta a Teknyőkaparó, hogy vége lösz a bujdosó betyárok világának, osztán majd az úri betyárok gyünnek, azok aztán felménnek lakni az emeletre." - így elevenedett meg jelenkorunk mutyimatyijainak tobzódása.
Térjünk át azonban a legérdekesebb, legizgalmasabb részre, a harmadik világháború eshetőségeire!

"Három napig sötétség lösz, villany, semmiféle fény nem ég, csak a szentölt gyertya." - a Föld tengely körüli forgásának ideiglenes megállásáról számos futurológiai frázis értekezik.

"Azt jósolta, hogy ezret élünk, ezret nem, kétezerbe el fog veszni a világ." - a mostani világrend megdőlését az összes valamirevaló vízió a XXI. századra teszi.

"Gyünnek a vörösök, utána gyünnek a sürgük, akkó lösz olyan nagy háború, hogy a szürke ló a szügyivel taszítja a vért." - a vörös szimbólum egyértelműen a kommunistákra utal, de a sárga (sürgü) színkompozíció már többféle variációt felvethet. Egyrészt asszociálhatunk vele kapcsolatban a Távol-Kelet népeire, másrészt viszont a sárga Dávid-csillag nevében világkatasztrófa kirobbanását okozó cionistákra is.

"A fekete sereg keletrű fog elindúni, és egészen nyugatig mögy körösztül a világon." - ezek a sorok utalhatnak valószínűleg a multikultit kultiváló sábeszes massza agresszív katonáira, azaz a liberálanarchista világrend nostradamusi Antikrisztusának seregére.

"Nem fegyverrel fognak háborúzni, hanem skatulyából szórják le az átkot a népre, és sebösek lösznek. Még a hetedízigleni ivadék is el fogja örökölni az átkot." - megelevenedik a biológiai hadviselés, illetve az atomfegyverek rémes hatása.
"Annyi magyar marad meg, hogy egy diófa alatt elfér" - ezek talán a Teknőkaparó legtragikusabb sorai.

"A tizennégyes háború semmi, a másik háború semmi, a harmadik háború lesz a valami. Lesz olyan háború, hogy a szürke ló a szügyivel taszítja a vért a Rákos mezejin. Annyi nép marad mög, hogy egy fa alatt elfér.

De mikor a napkeleti bölcsek gyünnek, avval nem bír senki." - a "napkeleti bölcsek" a nyirkai jóslatban megjelenő "zenélő sivatagok tigrisét", a jánosi jelenések könyvében sárkányt ölő Mihály arkangyalt, avagy a hindu Kalkit jelölik. Ők lesznek a régi világrend eltemetői, s a világigazság kivívói...

Léteznek megmagyarázhatatlan képességekkel rendelkező, magasabbrendű szférák tudását közöttünk hordozó kivételes emberek. Egykor táltosnak hívták őket, manapság talán a "látó" kifejezést használjuk leginkább reájuk. Ezek a spirituális szempontból messze előttünk járó bölcsek egymástól függetlenül jósolták meg az előttünk álló idők történéseit, s mindannyian körülbelül ugyanarra jutottak.

Teknőkaparó gondolatai figyelmeztetik a halandókat, hogy bizony borzalmas irányba tart a mai világ, sunyi simlisség leledzik mindenhol.

összeesküvés magyarsag próféciák jövendölés


Megtekintések száma: 25217

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet